České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Nehody v horách v Rakousku

Zpráva Kuratoria pro bezpečnost v horách – zkrácená verze
Zveřejněno: Innsbruck, 7. ledna 2021

Ze statistik Kuratoria pro bezpečnost v horách (ÖKAS) a horské policie, která patří pod Ministerstvo vnitra (Alpinpolizei BM. I), vyplývá, že v roce 2020 zahynulo v Rakousku celkem 261 lidí. Desetiletý průměr činí 290 smrtelných úrazů za rok. V loni zemřelo 42 žen (16 %) a 219 mužů (84 %).

Překlad: Ladislav Jirásko

„Bezpečnost a prevence jsou ústředními tématy činnosti Kuratoria. Rok 2020 ukázal, že prostředky digitální komunikace jsou významným pomocníkem při informování a vzdělávání široké veřejnosti o bezpečném provádění všech druhů pohybových aktivit v horách. Nejdůležitějším cílem ÖKAS je snižování počtu nehod právě s využitím této formy sdělování informací. Ty jsou určeny všem, kteří se pohybují v horách. Je přitom jedno, zdali se jedná o domácího alpinistu nebo zahraničního návštěvníka. Rozsáhlý systém je možné zajišťovat pouze ve spolupráci se silnými partnery. Horská policie a ÖKAS s mnoha dalšími svazy a sdruženími odvádějí vynikající práci. Zásadní význam při této činnosti má i úzká součinnost se všemi médii.“ Tak se vyjádřil Peter Paal, od léta 2020 nový prezident Kuratoria.

V roce 2020 bylo v databázi nehod v rakouských Alpách registrováno 7 466 úrazů, což je asi o 500 více než v předchozím období. Desetiletý průměr činí 7 525 nehod za rok. Celkový počet účastníků různých neštěstí (mrtvých, zraněných, nezraněných) byl v roce 2020 celkem 11 290 osob. Desetiletý průměr činí 11 446 osob za rok. Během zákazu vycházení v březnu a dubnu 2020 bylo vykázáno o 1 200 postižených méně.

Podíl nezraněných byl v roce 2020 stejný jako v několika předchozích letech a pohyboval se kolem 32 % ze všech registrovaných tísňových volání. Tato volání se nepoužívají pouze v případě nehod, při kterých dochází k úmrtí či zranění, ale i při takových, kdy se postižení ocitli v nepříjemných situacích. Do této skupiny patří i ti, kteří byli okolnostmi na túře zaskočeni, nebo se túra ukázala být nad jejich síly. Proto pak zavolali na tísňovou linku.

Rakousko disponuje výborně organizovaným záchranným a pátracím systémem. Horská policie a horská záchranná služba jsou dobře technicky vybaveny, stejně tak členové záchranářských týmů jsou na extrémní situace po fyzické i psychické stránce vycvičeni. Důležitou roli hraje pečlivá příprava akcí ve vysokohorském terénu a osobní odpovědnost všech zúčastněných. Připravenost záchranných složek byla vyžadována i vzhledem k mimořádným okolnostem způsobených pandemií covid-19.

Z porovnání jednotlivých spolkových zemích vyplývá, že největší počet nehod byl v roce 2020 zaznamenán v Tyrolsku Pokud se podíváme na úmrtí v horských oblastech, téměř všichni zemřelí pocházeli z Evropy. V roce 2020, stejně jako v předchozích letech, tvořili největší procento smrtelně zraněných Rakušané (celkem 169, tj. 65 %; průměr za posledních 10 let činí 61 %). Se 48 úmrtími je následovali alpinisté ze sousedního Německa (18 %; průměr za posledních 10 let činí 25 %).

Jeden z důležitých poznatků týkající se prevence je, že s výchovou k horským sportům a bezpečnému pohybu v horách je nutné začít již v dětství či juniorském věku. Tady je nezastupitelná role alpských klubů, které nabízejí širokou škálu výukových programů. Online kongresy za účasti členů jednotlivých svazů a odborníků, pořádané ve spolupráci s renomovanými partnery, poskytují příležitost k výměně informací o všem, co se týká bezpečnosti a prevence nehod při aktivitách ve vysokohorském terénu. Tato možnost je přístupná každému, od začátečníků po profesionály. „Tento způsob nemůže nahradit praktické kurzy v terénu, což platí především u mládeže. Potřebné vzdělávání lze tak ale vhodně doplnit nebo rozšířit. Bezpečné provádění všech druhů alpinismu si lze osvojit pouze tréninkem a náležitou praxí,“ řekl prezident ÖKAS Peter Paal, sám vášnivý alpinista.

Alpinforum, které se poprvé uskutečnilo v online podobě v listopadu 2020, bylo velmi úspěšné. Více než 30 000 zhlédnutí za pouhých 10 dní potvrzuje, že digitální komunikace by měla být do celého systému ÖKAS vhodně integrována. Všechny příspěvky jsou stále k dispozici na www.alpinforum.info. Další ročník akce, který se připravuje na listopad 2021, proběhne zcela jistě v kombinované podobě, tj. online i face to face.

 

Druhy aktivit a roční období

Největší počet nehod končících smrtí v roce 2020 se stalo při turistice a horolezectví (98 mrtvých), následují je ty na sjezdovkách (30 mrtvých) a při skitouringu nebo skialpinismu (21 mrtvých). Asi 27 % smrtelných úrazů vzniklo při lovu, lesních pracích, při jízdě vozidly na horských cestách nebo kvůli sebevraždám v horách.

Provádění horských sportů je silně ovlivněno ročními obdobími a výkyvy počasí. V roce 2020 hrála velkou roli i pandemie koronaviru. Počet nehod na sjezdovkách, při skitouringu a skialpinismu se snížil během zákazu vycházení (první uzavření od poloviny března 2020). Největší počet neštěstí končících smrtí byl zaznamenán v únoru (32 mrtvých). Detailní informace jsou uvedeny ve zprávě Report Winter 2019–2020 na www.alpinesicherheit.at. Každý rok dochází v Alpách k největšímu nárůstu smrtelných úrazů pravidelně v červenci, v srpnu a v září. Tak tomu bylo i v roce 2020. Nehody se smrtelnými následky se stávaly v rámci celé zimní sezóny (kromě lockdownu). Tento trend pokračoval až do začátku léta, kdy opět narostly díky velkému zájmu o horskou turistiku, cykloturistiku a e-biking.

Selhání srdeční činnosti

Z celkového počtu 261 úmrtí bylo 60 z nich způsobeno selháním srdce (22 %; průměr za posledních 10 let je 23 %), což spolu s pádem, zakopnutím nebo uklouznutím (dohromady 17 %) představuje hlavní příčinu nehod v rakouských horských oblastech. Smrtelné úrazy s následkem zástavy srdeční činnosti, které se staly v roce 2020, lze dále dělit podle druhu volnočasových aktivit. Co se týče věkových kategorií, bylo nejvíce takový nehod zaznamenáno v segmentu 51 až 80 let. Podobně tomu bylo i v minulých obdobích. V mladších věkových skupinách je riziko úmrtí následkem selhání srdce nižší.

 

Laviny

Od 1. 1. do 31. 12. 2020 zaregistrovala horská policie 58 případů lavinových nehod, při kterých zahynulo celkem 11 lidí (8 mužů a 3 ženy). V Horním Rakousku to bylo 5 mrtvých (sněžnice), v Tyrolsku 3 mrtví (skitouring) a v Korutanech, Dolním Rakousku a ve Vorarlbersku po jednom zemřelém (skialpové  túry).

Pomoc kamarádů a správná výbava (lavinový vysílač, sonda, lopata) jsou na skialpových výpravách nepostradatelné a velmi často rozhodují o životě nebo smrti. Proto by měl být nácvik záchrany při pádu laviny a zacházení se základním vybavením náplní každoročních tréninků a školení. Jedině tak lze zajistit nejlepší možnou ochranu a bezpečnost. Před začátkem každé túry by měla být navíc prováděna kontrola funkčnosti této výbavy.

 

Výzva ÖKAS

Skialpinisté, kteří se v horách pohybují sami, jsou vystaveni vyššímu riziku. Proto by měli před každou výpravou informovat své okolí (nejbližší osobu), kam se vydávají, jakou budou volit výstupovou trasu, a to i v případě, že vede terénem, kde nehrozí lavinové nebezpečí. Je nutné mít s sebou telefon pro případ potřeby tísňového volání, přičemž je zásadní si uvědomit, že na mnoha místech není k dispozici žádná mobilní síť nebo že signál v nouzi není možné vyslat např. při ztrátě vědomí.

Pravidlem by mělo být, že všichni vyznavači zimních túr ve volné horské krajině musí mít správné vybavení a musí umět poskytnout první pomoc. Měli by být dobře připraveni, vč. informací o hrozících lavinách. Tyto 3 základní nutnosti jsou podmínkou pro každou skialpovou cestu. Potřebné znalosti lze nalézt v brožuře ÖKAS, kterou si můžete objednat na www.alpinesicherheit.at

 

Statistiky

Ke konci roku 2020 bylo ve společné databázi ÖKAS a horské policie týkající se nehod registrováno přibližně 78 000 případů a 114 000 postižených osob. Takový soubor dat je v alpských oblastech zcela unikátní. Statistiky sledované od roku 2006 obsahují informace o nehodách v letních i v zimních obdobích. Smrtelné úrazy nebo ty s vážným průběhem jsou zaznamenávány velmi podrobně, tj. bez ohledu na rozsah poranění. Pokud jde o nehody v lyžařských střediscích nebo na sjezdovkách, jsou o nich shromažďovány informace pouze v případě, že je způsobila třetí osoba, nebo že událost skončila smrtelným zraněním jednoho z účastníků. Více na www.alpinesicherheit.at.

 

ABO analyse:berg–jahrbuch

Zpráva o zimních a letních horských sportech v období 1. 11. 2019 až 31. 10. 2020 bude zveřejněna v připravovaných publikacích analyse:berg–jahrbuch winter 2020–2021 a analyse:berg–jahrbuch sommer 2021. Objednání je možné na www.alpinesicherheit.at.

 

Prevence

Již více než 50 let (od roku 1968) jsou prevence a s tím související snaha o snižování počtu obětí při realizaci volnočasových aktivit hlavními cíli rakouského Kuratoria pro bezpečnost v horách. Neustále probíhající vzdělávací a informační činnost přispívá k potřebné redukci často zbytečných, nákladných a vždy trochu riskantních záchranných akcí. Při svědomité přípravě túr a realistickém hodnocení kondice jejich účastníků lze napomoci větší bezpečnosti.

V roce 2021 bude ÖKAS pokračovat v digitalizaci všech dostupných informací k provádění jakéhokoliv druhu volnočasových aktivit, a to bez ohledu na hranice jednotlivých alpských zemí. „V oblasti prevence a bezpečného pohybu v horách neexistují žádná omezení,“ říká Peter Paal, nový prezident Kuratoria.